ข้อมูลโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง                         
ตั้งอยู่เลขที่    44  หมู่ที่ 2   ตำบลบ้านเจียง     อำเภอภักดีชุมพล     จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์  36260                 
โทรศัพท์     044-810426   

เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล     ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3

มีเขตพื้นที่บริการ...5.....หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านหนองหญ้าปล้อง  บ้านโนนคูณ  บ้านคลองจันลา  บ้านนาเจริญ และบ้านเจียง
 

ประวัติโดยย่อ    วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ และปรัชญาของสถานศึกษา

                     โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านเจียงประชาสรรค์ (ปัจจุบันยุบไปตั้งใหม่เป็นโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี) ชื่อโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องคลองจันลา ตั้งอยู่ระหว่างบ้านหนองหญ้าปล้อง กับบ้านคลองจันลา ต่อมาเมื่อหมู่บ้านขยายใหญ่ขึ้นได้แยกโรงเรียนไปตั้งเป็นเอกเทศของแต่ละหมู่บ้าน เปิดทำการสอน เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2515 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อที่  15  ไร่  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เมื่อปีการศึกษา  2540
 ผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ นายสมจิต  หาญรบ
 

 วิสัยทัศน์

               

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องจัดการการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เกิดความรู้คู่คุณธรรม ท้องถิ่นชุมชนร่วมพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียน เก่ง  ดี  มีสุข ในปีพ.ศ. 2558
 

  พันธกิจ

 

1.             พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยดำเนินกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

2.             พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.             สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการเรียนรู้

4.             ประสานความร่วมมือกับชุมชนเพื่อจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

5.             พัฒนาครูและนักเรียนให้อยู่อย่างมีความสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6.             ส่งเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีให้กับครูและนักเรียน
 

เป้าประสงค์

 

1.             ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2.             ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพิ่มขึ้น

3.            ผู้เรียนพัฒนาการอ่าน  การเขียน  และการคิดวิเคราะห์

4.             โรงเรียนพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5.             แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่เอื้อต่อการเรียนรู้

6.             โรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นระบบและต่อเนื่อง

7.             ชุมชนเข้ามาส่งเสริมการศึกษาอย่างเข้มแข็ง

8.             บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีเจตคติที่ดีในการทำงาน  เป็นแบบอย่างที่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

9.             ครูและนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
 

ปรัชญา

                สะอาด  สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  กีฬาดี  มีคุณธรรม
 

ข้อมูลนักเรียน

                ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ) ดังนี้

                1)  จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด…………248…………คน

                2)  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

.1

.2

8

16

10

8

18

24

รวม

24

18

42

.1

.2

.3

.4

.5

.6

14

13

11

7

10

6

13

10

8

6

10

6

27

23

19

13

20

12

รวม

61

54

115

 

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

.1

.2

.3

21

15

15

18

10

13

39

25

28

รวม

51

41

92

รวมจำนวน น..ทั้งหมด

136

112

248

 

 

                3)  มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม................1............คน

                4)  มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ...................-................คน

                5)  มีนักเรียนปัญญาเลิศ……………-…………………คน

                6)  มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ……1….คน

                7)  จำนวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย)……23…..คน

                8)  สัดส่วนครู  :  นักเรียน   =   …1…:…17…..

                9)  จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน(ปีปัจจุบัน)………-……...คน

                10) สถิติการขาดเรียน/เดือน………5...........คน

12) นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการได้ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน (รางวัลดีเด่นที่ได้รับ)  ดังนี้

        เหรียญรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ปีการศึกษา  2554  ดังนี้

 

                ระดับเหรียญทอง  มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

                1.  การสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

                2.  การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

                3.  การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3

                4.  กิจกรรม (Spelling Bee)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

                5.  การเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

                6.  การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

                7.  โครงงานอาชีพ  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

                8.  การแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

                9.  การทำน้ำพริกผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

                10. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย

 

                ระดับเหรียญเงิน  มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

                1.  การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

                2.  การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

                3.  การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

                4.  มารยาทไทย (ชาย-หญิง) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

                5.  การแต่งบทร้อยกรอง (แต่งกาพย์ยานี 11) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 

                ระดับเหรียญทองแดง  มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

                1.  การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

                2.  การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

                3.  การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

                4.  โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

5.  โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

6.  หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3